สัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่

สัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่

 

เขียนที่.............................................................

วันที่..............เดือน.................................พ.ศ. 254............

                ข้าพเจ้า................................................................ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่าผู้กู้ฝ่ายหนึ่ง อายุ.........................ปี

บ้านเลขที่................................ตำบล / แขวง..........................................อำเภอ / เขต....................................

จังหวัด....................................ได้ทำหนังสือสัญญากู้เงินให้ไว้แด่................................................................

ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1 ผู้กู้ได้ยืมเงินของท่านผู้ให้กู้เป็นจำนวนเงิน....................................บาท........................สตางค์

(..............................................................................................) และได้รับเงินนี้ไปเสร็จแล้วแต่วันทำสัญญานี้

                ข้อ 2 ผู้กู้ยอมให้ดอกเบี้ยตามจำนวนที่กู้แก่ผู้ให้กู้ชั่งละหนึ่งบาทต่อเดือนนับแต่วันที่ทำสัญญานี้เป็นต้นไป และยอมชำระดอกเบี้ยภายใน........................................................................................................

                ข้อ 3 ผู้กู้ยอมสัญญาว่าจะนำเงินที่กู้นี้มาชำระให้แก่ผู้ให้กู้ภายในวันที่...............................................เดือน..........................................................................................................พ.ศ. 25.......................

                ข้อ 4 เพื่อเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินนี้ ผู้กู้ได้นำ .............................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………มอบให้ไว้แก่ผู้ให้กู้เพื่อยึดไว้เป็นประกันเงินกู้  และผู้กู้ขอรับรองว่าทรัพย์สินที่ได้นำมามอบเป็นประกันไว้นี้เป็นทรัพย์สินของผู้กู้เอง  และมิได้นำไปประกันหรือมีภาระติดพันในหนี้สินรายอื่นเลย  และขอรับรองว่าในระหว่างที่เอาทรัพย์สินดังกล่าวมามอบให้ยึดเป็นประกันเงินกู้รายนี้แล้ว ผู้กู้จะไม่จำหน่ายจ่ายโอนหรือก่อให้มีภาระผูกพันธ์แก่ทรัพย์ที่ประกันเงินกู้รายนี้  ถ้าผู้กู้ทำผิดสัญญาข้อนี้ถือว่าผู้กู้หลอกลวงอันเป็นความผิดทางอาญาแผ่นดิน

               

 

 

 

 

 

ข้อ 5 ผู้กู้ยอมให้สัญญาว่า ถ้าผู้กู้ประพฤติผิดสัญญากู้นี้แต่ข้อหนึ่งข้อใด  ผู้กู้ยอมให้กู้เรียกร้องต้นเงินกู้คืนทันที่และยอมเสียค่าเสียหายต่าง ๆ ตลอดจนค่าพาหนะที่ต้องเสียไปในการทวงถามและค่าธรรมเสียมในการฟ่องร้องให้แก่ผู้ให้กู้ทั้งสิ้น  หากเป็นเรื่องผิดสัญญาชำระดอกเบี้ย ผู้กู้ยอมให้ผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ยที่ค้างทบต้นได้ด้วย

               

 

ข้อ 6 คู่สัญญาตกลงกันว่าผู้กู้จะชำระหนี้อย่างอื่นแทนการชำระเงินไม่ได้เป็นอันขาด

 

ลงชื่อ....................................................................ผู้กู้

 

ลงชื่อ....................................................................ผู้ให้กู้

 

ลงชื่อ....................................................................พยาน

 

ลงชื่อ....................................................................พยาน

 

ลงชื่อ.............................................................สามี / ภริยาให้ความยินยอม

ทนายปรึกษาฟรี
ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศฯ (ช ป.ท.)
hello! I am an admin of the People's Lawyer - Free Legal Consultation Club Nationwide (Chor.Por.T.A.) giving advice - like a relative - free of charge, call or add Line 089 214 2456
สวัสดี! ฉันเป็นแอดมินของทนายอาสา - ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศฯ (ช.ป.ท.) ให้คำปรึกษา- ดุจญาติมิตร - ไม่คิดค่าใช้จ่าย โทร.หรือ แอดไลน์ 089 214 2456


X
ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น บนมือถือ

🌈👉ติดตั้ง แอปพลิเคชัน👈🌈

💖⚖️“ (ทนายความประชาชน) ”⚖️💖

https://play.google.com/store/apps/

X
ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น บนมือถือ